1. 4. 2020  3:58 Hugo
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Bc. Matej Kubička – SvF B-PSA den [sem 8, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Matej Kubička
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-62932
ID študenta:62932
Vedúci práce:Ing. Zuzana Lacová
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Projekt na realizáciu stavby
ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:
Situácia M 1:200, (M 1:500)
Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50
Poster (700 x 1000mm)

TEXTOVÁ ČASŤ:
Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov – pre typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania – pre typické podlažie
Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2012.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE
Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe a jedenkrát v elektronickej forme. Grafická
časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi na papieri.
  
Rozsah práce:Projekt na realizáciu stavby - podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3
  2. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005
  3. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie II. Bratislava: Jaga, 2006
  4. PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9
  5. STN 73 054-1, STN 73 0540–2, STN 73 0540–3, ostatná dostupná odborná literatúra, platné STN, katalógové a technické listy odborných firiem
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Bc. Matej Kubička
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu