25. 1. 2020  9:02 Gejza
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Ákos Csekes – SvF I-NKS den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ákos Csekes
Študijný program:nosné konštrukcie stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-24705-66841
ID študenta:66841
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava
Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:OBSAH DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Technická správa.
Statický výpočet.
Poster vo formáte PDF.
Prílohy.
Výkresová dokumentácia:
 - Výkres tvaru stropnej dosky 1.PP (objekt A) M 1:50,
 - Výkresy výstuže stropnej dosky 1.PP (objekt A)M 1:50,
 - Výkresy výstuže priečnej stužujúcej steny St6 v osi 6.

Podrobnosti obsahu diplomovej práce:

- Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie výškovej časti objektu (objekt B):
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich prvkov objektu.
 
- Podrobný statický výpočet stropnej dosky 1.PP (objekt A). Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Podrobný statický výpočet steny St6 v osi 6. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Betónové konštrukcie.Vysoké budovy: Navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 206 s. ISBN 978-80-227-3675-6.
  2. HARVAN, I. Predpätý betón. Bratislava: TU Bratislava, Vazovova 5, 2013. 262 s. ISBN 978-80-227-4057-9.
  3. HARVAN, I. -- ABRAHOIM, I. Vybrané state z betónových konštrukcií: Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 90 s. ISBN 80-227-1913-7.
  4. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 292 s. ISBN 978-80-227-3672-5.
  5. ABRAHOIM, I. -- BORZOVIČ, V. Železobetónové nosné sústavy: Návody na cvičenia. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 181 s. ISBN 978-80-227-3794-4.
  6. BILČÍK, J. -- BENKO, V. -- FILLO, Ľ. -- HALVONIK, J. Betonové konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 374 s.
  
Dátum zadania:09. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2015Ing. Ákos Csekes
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
garant študijného programu