Nov 18, 2019   0:30 a.m. Eugen
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Estera Kocsisová – FCE I-NKS-BIK den [term 6, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Estera Kocsisová
Študijný program:nosné konštrukcie stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-24705-58668
ID študenta:58668
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
  
Názov práce:BYTOVÝ DOM GREEN PARK - VINOHRADIS, BRATISLAVA - OBJEKT A 1
Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:OBSAH DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Technická správa.
Statický výpočet.
Poster vo formáte PDF.
Prílohy.
Výkresová dokumentácia:
 - Výkres tvaru stropnej dosky 1.NP na kóte +2,880 M 1:50,
 - Výkresy výstuže bezprievlakovej stropnej dosky 1.NP na kóte +2,880 M 1:50,
 - Výkresy výstuže priečnej stužujúcej steny v osi AH.
Podrobnosti obsahu diplomovej práce:

- Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich stien a prvkov skeletu.

- Podrobný statický výpočet stropnej dosky 1.NP na kóte +2,880. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Podrobný statický výpočet priečnej stužujúcej steny uloženej na stĺpoch v osi AH. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
 
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Betónové konštrukcie Vysoké budovy Navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava: Edičné stredisko, SvF TU Bratislava, 2011. 204 s. ISBN 978-80-227-3458-5.
  2. HARVAN, I. Predpätý betón. Bratislava: TU Bratislava, Vazovova 5, 2013. 262 s. ISBN 978-80-227-4057-9.
  3. FILLO, Ľ. -- MAJDÚCH, D. -- HARVAN, I. Riešenie betónových konštrukcií v praxi. Bratislava : Alfa, 1991. 352 s. ISBN 8005006454.
  4. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 292 s. ISBN 978-80-227-3672-5.
  5. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- HALVONIK, J. -- BENKO, V. Betónové konštrukcie. Bratislava: ES STU, 2008.
  6. ABRAHOIM, I. -- BORZOVIČ, V. Železobetónové nosné sústavy Návody na cvičenia pre 3.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra. STU Bratislava: edičné stredisko STU Bratislava, 2011. 190 s. ISBN 978-80-227-3598-8.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2016Ing. Estera Kocsisová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu