Feb 21, 2020   8:36 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Daniela Vičanová – FCE I-IKD-NKI den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra kovových a drevených konštrukcií
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Daniela Vičanová
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13406-7365
ID študenta:7365
Vedúci práce:Ing. Martin Magura, PhD.
Konzultant:Ing. Zsuzsanna Vaník, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Koncertná hala v Prievidzi
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom zadania je vypracovanie troch variantov nosnej konštrukcie koncertnej haly. Pri návrhu je treba vychádzať z existujúceho projektu a je potrebné zohľadniť špecifické požiadavky charakteristické pre tieto stavby. Podrobnejšie bude riešený vybraný variant.
Každý variant bude obsahovať:
- technická správa
- predbežný statický výpočet
- dispozičné výkresy nosnej konštrukcie
Vybrané variantné riešenie bude doplnené podrobným statickým výpočtom a výkresmi typických detailov.
Diplomová práca bude odovzdaná v tvrdom obale a každá jej časť bude v samostatnom vnútornom obale.
  
Rozsah práce:80+prílohy
  
Literatúra:
  1. Články v časopisoch a zborníkoch ( Stahlbau, Inžinierske stavby, Stahl und Form a iné )
  2. Firemné katalógy (opláštenie, spájacie prostriedky, lanové prvky)
  3. Príslušné normy STN EN z oblasti zaťažovania a návrhu nosných konštrukcií
  4. Zahraničná literatúra v rozsahu upresnenom vedúcim diplomovej práce
  5. Základná literatúra o oceľových konštrukciách ( uvedená na KKDK )
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2015Ing. Daniela Vičanová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu