15. 12. 2019  5:34 Ivica
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Linda Országhová – SvF I-NKS den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Linda Országhová
Študijný program:nosné konštrukcie stavieb
Študijný odbor: stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-24705-67473
ID študenta:67473
Vedúci práce:Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Hotel Delfin, Senec
Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:OBSAH DIPLOMOVEJ PRÁCE:

Technická správa.
Statický výpočet.
Poster vo formáte PDF.
Prílohy.
Výkresová dokumentácia:
 - Výkresy tvaru stropnej dosky 9.NP a 10.NP M 1:50,
 - Výkresy výstuže stropnej dosky 9.NP M 1:50,
 - Výkresy výstuže bazéna a stropnej dosky 10.NP M 1:50.
 

Podrobnosti obsahu diplomovej práce:

- Statická a dynamická analýza prvkov nosnej konštrukcie objektu:
Zvislé a vodorovné zaťaženie (vietor, seizmicita) stužujúcich stien a prvkov skeletu.

- Podrobný statický výpočet stropnej dosky 9.NP. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Podrobný statický výpočet bazéna a stropnej dosky 10.NP. Návrh výstuže, posúdenie podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti.

- Výkresy výstuže podrobne riešených prvkov v statickom výpočte.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. HARVAN, I. Betónové konštrukcie Vysoké budovy Navrhovanie podľa spoločných európskych noriem. Bratislava: Edičné stredisko, SvF TU Bratislava, 2011. 204 s. ISBN 978-80-227-3458-5.
  2. HARVAN, I. Predpätý betón. Bratislava: TU Bratislava, Vazovova 5, 2013. 262 s. ISBN 978-80-227-4057-9.
  3. HARVAN, I. -- ABRAHOIM, I. Vybrané state z betónových konštrukcií: Učebné texty pre 4. a 5.ročník študijného odboru Pozemné stavby a architektúra,zameranie Statika. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 90 s. ISBN 80-227-1913-7.
  4. HARVAN, I. Železobetónové nosné sústavy: Navrhovanie podľa európskych noriem. Bratislava : STU v Bratislave, 2012. 292 s. ISBN 978-80-227-3672-5.
  5. ABRAHOIM, I. -- BORZOVIČ, V. Železobetónové nosné sústavy: Návody na cvičenia. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. 181 s. ISBN 978-80-227-3794-4.
  6. BILČÍK, J. -- BENKO, V. -- FILLO, Ľ. -- HALVONIK, J. Betonové konštrukcie. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2008. 374 s.
  
Dátum zadania:09. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2015Ing. Linda Országhová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
garant študijného programu