Dec 11, 2019   4:59 a.m. Hilda
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Jozef Bežuch – FCE I-IKD-DOS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Jozef Bežuch
Študijný program:inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-13406-67440
ID študenta:67440
Vedúci práce:prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Konzultant:Ing. Peter Rakšányi, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Doprava v územnom pláne zóny.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Spracujte dopravné riešenie vo vybranej zóne mesta Malacky. Na základe kapacitného posúdenie dopravných nárokov pre napojenie na nadradenú dopravnú sieť, definujte limity pre rozsah investičného zámeru. Navrhnite základné verejné dopravné vybavenie pre investičný zámer.

Spracujte textovú časť s výpočtami a fotodokumentáciou a grafické prílohy v nasledovnej skladbe:

Širšie vzťahy M = 1:5000
Situácia dopravného riešenia zóny M = 1:1000
Situácia križovatky M = 1:500
Vzorové priečne rezy M = 1:100
Charakteristické priečne rezy M = 1:200
  
Rozsah práce:30-50 strán + grafické prílohy
  
Literatúra:
  1. LETOVANEC , V. Metodika UPN Zóny.  [online]. 2013. URL: http://www.zuups.sk/sites/default/files/prilohy_cl/administrator/3.2-metodika-spracovania-upd-zony.pdf.
  2. DULA, I. TP 01/2012.  [online]. 2012. URL: http://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp2012/tp_01_2012.pdf.
  3. BARTOŠ, L. TP 103. Praha: EDIP, 2008.
  4. ĎURČANSKÁ, D. -- BEZÁK, B. -- GAVULOVÁ, A. -- MAHDALOVÁ, I. -- RADIMSKÝ, M. -- ŘEZÁČ, M. -- SMĚLÝ, M. Mestské komunikácie: zásady navrhovania. Žilina : Žilinská univerzita, 2011. 328 s. ISBN 978-80-554-0303-8.
  5. Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných zámerov na cestnú infraštruktúru, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
  6. Platné STN, legislatíva a predpisy pre projektovanie dopravnej infraštruktúry
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2015Ing. Jozef Bežuch
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
garant študijného programu