Jul 4, 2020   0:54 a.m. Prokop
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Libor Kocka – FCE I-KKP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 
Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Libor Kocka
Študijný program:krajinárstvo a krajinné plánovanie
Študijný odbor:
poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
SvF-14610-39042
ID študenta:39042
Vedúci práce:
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Konzultant:
Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
  
Názov práce:
Revitalizácia Branovského potoka v obci Čechy.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Vypracujte štúdiu revitalizácie Branovského potoka v obci Čechy. Predpokladom návrhu je zníženie povodňových prietokov pretekajúcich intravilánom obce na kapacitu upraveného koryta Branovského potoka, t.j. neškodný prietok, ktorý je koryto schopné bezpečne previesť.
 
 
Rozsah práce:
Vypracovať projekt na úrovni štúdie
  
Literatúra:
  1. MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava: STU v Bratislave, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
  2. MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
  3. MACURA, V. -- SZOLGAY, J. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 272 s. ISBN 80-227-1673-1.
  4. SZOLGAY, J. -- MACURA, V. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 272 s. ISBN 80-227-0799-6.
  5. ŠÍBL, J. -- DERKA, T. -- HOLUBOVÁ, K. -- KLEMENTOVÁ, E. -- MACURA, V. -- HOLČÍK, J. Revitalizácia vodných tokov: Ochrana biodiverzity. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2002. 240 s. ISBN 80-8069-042-3.
  6. Just, T. a kol.: Vodohospodářské revitalizace. MŽP ČR Praha 2005
 
 
Dátum zadania:
30. 09. 2014
 
 
Dátum odovzdania:
21. 05. 2015Ing. Libor Kocka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
garant študijného programu