27. 5. 2020  14:20 Iveta
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Libor Kocka – SvF I-KKP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra vodného hospodárstva krajiny
 
Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Libor Kocka
Študijný program:
krajinárstvo a krajinné plánovanie
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Evidenčné číslo:
SvF-14610-39042
ID študenta:
39042
Vedúci práce:prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Konzultant:Ing. Andrej Škrinár, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Revitalizácia Branovského potoka v obci Čechy.
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
Vypracujte štúdiu revitalizácie Branovského potoka v obci Čechy. Predpokladom návrhu je zníženie povodňových prietokov pretekajúcich intravilánom obce na kapacitu upraveného koryta Branovského potoka, t.j. neškodný prietok, ktorý je koryto schopné bezpečne previesť.
 
 
Rozsah práce:Vypracovať projekt na úrovni štúdie
 
 
Literatúra:
  1. MACURA, V. -- HALAJ, P. Úpravy a revitalizácie vodných tokov. Bratislava: STU v Bratislave, 2013. 228 s. ISBN 978-80-227-3925-2.
  2. MACURA, V. -- IZAKOVIČOVÁ, Z. Krajinnoekologické aspekty revitalizácie tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2000. 272 s. ISBN 80-227-1343-0.
  3. MACURA, V. -- SZOLGAY, J. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 2002. 272 s. ISBN 80-227-1673-1.
  4. SZOLGAY, J. -- MACURA, V. -- KOHNOVÁ, S. Úpravy tokov. Bratislava : STU v Bratislave, 1995. 272 s. ISBN 80-227-0799-6.
  5. ŠÍBL, J. -- DERKA, T. -- HOLUBOVÁ, K. -- KLEMENTOVÁ, E. -- MACURA, V. -- HOLČÍK, J. Revitalizácia vodných tokov: Ochrana biodiverzity. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2002. 240 s. ISBN 80-8069-042-3.
  6. Just, T. a kol.: Vodohospodářské revitalizace. MŽP ČR Praha 2005
  
Dátum zadania:
30. 09. 2014
  
Dátum odovzdania:21. 05. 2015Ing. Libor Kocka
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
garant študijného programu