Feb 22, 2020   5:14 a.m. Etela
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Ján Tvrdoň – MTF I-PPN comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ján Tvrdoň
Študijný program:počítačová podpora návrhu a výroby
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5288-64085
ID študenta:64085
Vedúci práce:doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Modelovanie technologického procesu vstrekovania a vlastností výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Charakteristika priestorovej stavby mikroštruktúry termoplastov spevnených krátkymi vláknami
2 Vplyv technologických parametrov vstrekovania na štruktúru a vlastnosti výstrekov
3 Návrh numerického modelu pre analýzu a optimalizácia parametrov technologického procesu
4 Analýza dosiahnutých výsledkov
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2015Ing. Ján Tvrdoň
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu