18. 2. 2020  8:30 Jaromír
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Petra Benžová – FCHPT B-CHEMAT pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Petra Benžová
Študijný program:chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory: chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:FCHPT-13569-64582
ID študenta:64582
Vedúci práce:doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Konzultant:doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Miesto vypracovania:OOTKR, FCHPT STU, Bratislava
  
Názov práce:Recyklácia odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Príprava kvapalných a plynných uhľovodíkov pyrolýzou odpadových plastov v prítomnosti prírodných zeolitov vo vsádzkovom reaktore. Práca bude zameraná na optimalizáciu reakčných podmienok pri pyrolýze a stanovenie účinnosti rôznych typov katalyzátorov. Otestujú sa prírodné zeolity klinoptilolit a mordenit nemodifikované a modifikované, s rôznou veľkosťou zŕn. Účinnosť jednotlivých katalyzátorov sa vyhodnotí na základe výťažkov jednotlivých uhľovodíkov získaných z detailnej plynovochromatografickej analýzy plynných a kvapalných pyrolýznych produktov a materiálovej bilancie.
  
Rozsah práce:35
  
Literatúra:
  1. AGUADO, J. -- SERRANO, D P. Feedstock Recycling of Plastic Wastes. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1999. 192 s. ISBN 0-85404-531-7.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:08. 05. 2016Ing. Petra Benžová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu