Sep 21, 2020   4:24 a.m. Matúš
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Petra Benžová – FCFT B-CHEMAT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
 
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2015/2016
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Petra Benžová
Študijný program:
chémia, medicínska chémia a chemické materiály
Študijné odbory:
chemické inžinierstvo a technológie, chémia
Evidenčné číslo:
FCHPT-13569-64582
ID študenta:
64582
Vedúci práce:
doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Konzultant:
doc. Ing. Pavol Hudec, CSc.
Miesto vypracovania:
OOTKR, FCHPT STU, Bratislava
  
Názov práce:
Recyklácia odpadových plastov zo starých vozidiel v prítomnosti prírodných zeolitov
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Príprava kvapalných a plynných uhľovodíkov pyrolýzou odpadových plastov v prítomnosti prírodných zeolitov vo vsádzkovom reaktore. Práca bude zameraná na optimalizáciu reakčných podmienok pri pyrolýze a stanovenie účinnosti rôznych typov katalyzátorov. Otestujú sa prírodné zeolity klinoptilolit a mordenit nemodifikované a modifikované, s rôznou veľkosťou zŕn. Účinnosť jednotlivých katalyzátorov sa vyhodnotí na základe výťažkov jednotlivých uhľovodíkov získaných z detailnej plynovochromatografickej analýzy plynných a kvapalných pyrolýznych produktov a materiálovej bilancie.
 
 
Rozsah práce:
35
 
 
Literatúra:
  1. AGUADO, J. -- SERRANO, D P. Feedstock Recycling of Plastic Wastes. Cambridge : Royal Society of Chemistry, 1999. 192 s. ISBN 0-85404-531-7.
  
Dátum zadania:
15. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
08. 05. 2016Ing. Petra Benžová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
garant študijného programu