Feb 24, 2020   6:43 p.m. Matej
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Jaško, PhD. – FME D-STM den [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Peter Jaško
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-10954-30054
ID študenta:30054
Vedúci práce:prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov SjF STU v Bratsilave
  
Názov práce:Bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov povlakovanými elektródami
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce bude štúdium možností využitia vybraných typov povlakov na zváracích elektródach pri bodovom odporovom zváraní pozinkovaných plechov. Konkrétne pôjde o výskum vplyvu povlaku na:
- proces zvárania,
- vlastnosti zvarových spojov,
- živostnosť elektród.
Výsledky získané pri použití povlakovaných elektród budú porovnávané s výsledkami dosiahnutými pri zváraní vybraných typov pozinkovaných plechov nepovlakovanými elektródami typu CuCrZr.
  
Rozsah práce:140
  
Dátum zadania:02. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2016Ing. Peter Jaško
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu