Nov 16, 2019   0:23 a.m. Agnesa
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Jakub Kypus – FA B-AU den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jakub Kypus
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-65290
ID študenta:65290
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Boháčová, PhD.
Konzultant:Ing. Tibor Schlosser, doprava
Miesto vypracovania:Ústav urbanizmu a územného plánovania FA STU
  
Názov práce:Lučenec – Tuhárske námestie
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie rekonštrukcie Tuhárskeho námestia v Lučenci. Obsah a rozsah zadania :
časť A: urbanisticko architektonický návrh riešenia formou štúdie:
     - prieskum priestoru, analýza, problémový výkres
     - komplexné urbanisticko - architektonické riešenie
     - návrh dlažieb, mobiliáru, malej architektúry,
časť B: PS - projekt stavby :
    - stavebno - architektonická časť; konštrukčné a architektonické detaily
časť C: prílohy : správa
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v prílohe k tomuto zadaniu, ktoré Vám vydá ústav.
  
Rozsah práce:grafická a textová časť podľa špecifikácie v prílohe zadania
  
Dátum zadania:21. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:01. 06. 2017Ing. arch. Jakub Kypus
študent
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu