Oct 29, 2020   10:02 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Blažíček – FME D-STM ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 
Strojnícka fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Peter Blažíček
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor:strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-10955-54276
ID študenta:54276
Vedúci práce:
prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav technológií a materiálov SjF STU v Bratislave
 
 
Názov práce:
Optimalizácia parametrov trecieho miešacieho zvárania (FSW) pre vybrané typy hliníkových zliatin
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Cieľom práce bude optimalizácia základných technologických parametrov ako aj geometrie a tvaru nástroja pre trecie miešacie zváranie vybraných typov hliníkových materiálov.
 
 
Rozsah práce:140
 
 
Dátum zadania:
02. 09. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
01. 06. 2018



Ing. Peter Blažíček
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu