26. 1. 2020  18:00 Tamara
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Andrej Gubán – FEI I-ROB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     garant študijného programu
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Andrej Gubán
Študijný program:Robotika
Študijný odbor:5.2.14. automatizácia
Evidenčné číslo:FEI-5406-64819
ID študenta:64819
Vedúci práce:Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav robotiky a kybernetiky
  
Názov práce:Merací systém rýchlosti otáčania
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Zadanie: Navrhnite systém pre meranie rýchlosti otáčania servopohonov
na pedagogických stendoch v laboratóriu Technické prostriedky riadenia
s využitím výsledkov diplomových projektov. Od systému sa požaduje
meranie a záznamy priebehov uhlovej rýchlosti, archivácia nameraných
údajov pre ďalšie spracovanie a výpočty.
Úlohy:
1.Analýza možností riešenia danej úlohy, vtrátane technických prostriedkov.
2. Návrhy spôsobov riešenia meracieho systému.
3. Realizácia vybraného návrhu meracieho systému.
4. Vytvorenie programového vybavenia a jeho implementácia.
5. Verifikácia a funkčné skúšky realizovaného systému.
6. Spracovanie technickej dokumentácie a návodu na používanie.
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:22. 05. 2015Ing. Andrej Gubán
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska