25. 2. 2020  8:12 Frederik
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Marek Šmotlák – FA B-AU pres [sem 10, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
 Fakulta architektúry
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Marek Šmotlák
Študijný program:architektúra a urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5468-65416
ID študenta:65416
Vedúci práce:Ing. arch. Beata Polomová, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Tržnica
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť objekt tržnice v súlade so zadanou lokalitou v Bratislave, v mestskej časti Dúbravka, pri zohľadnení rámcového lokalitného programu a územno-priestorových regulatívov. Návrh objektu by mal reagovať na kontext prostredia, zástavbu a architektúru. Návrh by mal reflektovať prepájanie interiérových a exteriérových priestorov v súlade dominantnou náplňou riešeného objektu. V bakalárskej práci je potrebné riešiť aj plochy zelene, parkovanie, zásobovanie a napojenie na dopravnú sieť v danej lokalite.
Spracovanie rozsahu:
1. Architektúra (projekt stavby pre územné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady a 3D zobrazenie v príslušných mierkach pre architektonické navrhovanie budov.
2. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre stavebné konanie) - textová a výkresová časť (situačné riešenie, pôdorysy, rezy, pohľady v príslušných mierkach pre navrhovanie budov, bilancia ukazovateľov a ekonomiky stavby, model (je prílohou elaborátu práce).
3. Stavebno - architektonická časť (projekt stavby pre realizáciu stavby) - vybraná časť dokumentácie technického, materiálového a výtvarného riešenia budovy (pôdorys, rez, 3 detaily).
  
Rozsah práce:Projekt stavby pre územné a stavebné konanie s prehĺbením vybraných časti.
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2018Bc. Marek Šmotlák
študent
 
 
 
 
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.
garant študijného programu