Apr 6, 2020   2:48 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Lenka Petrášová – FA I-ARCH den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav interiéru a výstavníctva
 Fakulta architektúry
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Lenka Petrášová
Študijný program:architektúra
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5467-68330
ID študenta:68330
Vedúci práce:Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Konzultant:Ing. Dušan Kočlík, ArtD
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava
  
Názov práce:Knižnica Meditech, Bratislava - Interiér
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom diplomovej práce je komplexný interiérový návrh vybranej časti vnútorných priestorov objektu Knižnice s administratívou v Bratislave , riešeného v rámci AT III. V návrhu sa predpokladá zohľadnenie všetkých determinantov interiérovej tvorby s dôrazom na funkciu, výtvarné pôsobenie celku a jeho jednotlivých komponentov.

ROZSAH DOKUMENTÁCIE:
Situácia objektu – navrhovaný stav s riešením bezprostredného okolia – 1:500
Pôdorysy – M 1:50, 1:25
Rezopohľady – M 1:50, 1:25
Výkres podláh – M 1:50
Výkres podhľadu a osvetlenia – M 1:50
Priestorové zobrazenia
Prvky stavebného interiéru / 3 prvky – M 1:25, 1:10, 1.1
Nábytkový prvok / 1 ks – M 1:20, 1:10, 1:1
Model vnútorného priestoru

Poster: 1ks formát 700 x 1000 mm na výšku – grafický sumár práce popísaný v slovenskom a v svetovom jazyku.
Portfólio: 2ks formát A3
CD nosič obsahujúci kompletnú grafickú dokumentáciu
Sprievodná správa

Diplomová práca bude vypracovaná ľubovoľnou grafickou metódou.
Každý exemplár zadania bude označený predpísanou rozpiskou a podpísaný spracovateľom
  
Rozsah práce:Projekt interiéru
  
Dátum zadania:23. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2015Ing. arch. Lenka Petrášová
študentka
 
 
 
 
prof. akad. arch. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
garant študijného programu