Apr 7, 2020   4:32 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Juraj Kapušanský – FCE D-VOI4 ext [year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Juraj Kapušanský
Študijný program:vodohospodárske inžinierstvo
Študijné odbory:5.1.6. vodné stavby, 6.4.2. hydromeliorácie
Evidenčné číslo:SvF-13424-50526
ID študenta:50526
Vedúci práce:doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
  
Názov práce:Vplyv stanovenia geotechnických parametrov zemín na stabilitu vodných stavieb
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Dátum zadania:04. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2018Ing. Juraj Kapušanský
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
vedúci pracoviska