Apr 6, 2020   2:59 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Alexandra Ludrovanová – MTF B-BOZ den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     garant študijného programu
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav integrovanej bezpečnosti
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2013/2014
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Alexandra Ludrovanová
Študijný program:bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Študijný odbor:8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Evidenčné číslo:MTF-5266-45737
ID študenta:45737
Vedúci práce:Ing. Richard Kuracina, Ph.D.
Miesto vypracovania:UBEK MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Monitorovanie radiačnej situácie vo vybranom regióne
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Úvod
1. Popis rádioaktivity
2. Popis rádioaktívnych látok
3. Radiačné monitorovanie na územi Slovenskej republiky
4. Charakterizácia sledovaného monitorovacieho systému
5. Zhodnotenie radiačnej situácie vo vybranom regióne
Záver
Zoznam bibliografických odkazov
Prílohy
  
Dátum zadania:17. 02. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 05. 2014Ing. Alexandra Ludrovanová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Karol Balog, PhD.
vedúci pracoviska