26. 2. 2020  20:35 Viktor
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. arch. Zuzana Bíróová – FA I-URB pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zuzana Bíróová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-68104
ID študenta:68104
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava, ÚU a ÚP
  
Názov práce:Komárno - rozvoj mesta na Dunaji
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V nadväznosti na Ateliér III. navrhnite urbanistickú koncepciu rozvoja mesta na rieke a regulačný plán vybraného územia. Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou urbanisticko- architektonickej štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia a model. V textovej časti opíšte a scémami vyjadrite východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.
  
Rozsah práce:tgraficka a textova cast podla v rozsahu prilohy k zadaniu
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2015Ing. arch. Zuzana Bíróová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu