Mar 29, 2020   12:15 p.m. Miroslav
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. arch. Zuzana Bíróová – FA I-URB den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav urbanizmu a územného plánovania
 Fakulta architektúry
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zuzana Bíróová
Študijný program:urbanizmus
Študijný odbor: architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:FA-5478-68104
ID študenta:68104
Vedúci práce:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Miesto vypracovania:FA STU Bratislava, ÚU a ÚP
  
Názov práce:Komárno - rozvoj mesta na Dunaji
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V nadväznosti na Ateliér III. navrhnite urbanistickú koncepciu rozvoja mesta na rieke a regulačný plán vybraného územia. Navrhnite lokalitný program územia a filozofické východiská návrhu. Vlastný návrh riešenia predložte formou urbanisticko- architektonickej štúdie, v ktorej prezentujte hmotovo-priestorové a funkčno-prevádzkové zásady riešenia. Súčasťou riešenia budú aj podrobnosti, ktoré priblížia niektoré vybrané detaily riešeného územia a model. V textovej časti opíšte a scémami vyjadrite východiská a koncepciu riešenia, zásady regulácie a definíciu regulačných prvkov a doložte urbanisticko-ekonomické parametre návrhu. Podrobnejšie požiadavky na obsah, rozsah a adjustáciu práce sú obsiahnuté v prílohe k tomuto zadaniu.
  
Rozsah práce:tgraficka a textova cast podla v rozsahu prilohy k zadaniu
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2015Ing. arch. Zuzana Bíróová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
garant študijného programu