May 29, 2020   5:34 p.m. Vilma
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Milan Troška – MTF B-PPT den [term 4, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Milan Troška
Študijný program:
počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5290-46038
ID študenta:
46038
Vedúci práce:
Ing. Ingrid Görögová, PhD.
Miesto vypracovania:
MTF STU so sídlom v Trnave
 
 
Názov práce:
Návrh a výroba prípravku v podmienkach firmy METAL s.r.o.
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1 Výrobný program firmy METAL s.r.o.
2 Grafický návrh prípravku pre upínanie súčiastky
3 Návrh výroby prípravku
4 Realizácia výroby prípravku a vyhodnotenie jeho použitia
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
31. 05. 2015Ing. Milan Troška
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
vedúci pracoviska
 
prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
garant študijného programu