Dec 11, 2019   1:11 p.m. Hilda
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Mušec, PhD. – FCE D-TKeIS4 ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:Ing. Peter Mušec
Študijný program:teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:SvF-10935-4334
ID študenta:4334
Vedúci práce:doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Miesto vypracovania:Katedra geotechniky
  
Názov práce:Analýza metód zlepšenia podložia násypov pri výstavbe ciest a diaľnic
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom dizertačnej práce je analyzovať vybrané metódy zlepšovania stlačiteľného podložia násypov pri výstavbe líniových stavieb na Slovensku. Pre analýzu budú vybrané dve z najčastejšie používaných metód zlepšovania, štrkové piliere a priečne rebrá. Pre vybraný profil sa posúdi zlepšenie podložia aj inovatívnou metódou zlepšovania použitím tuhých inklúzií
Na analýzu sadania podložia násypu a časového priebehu konsolidácie sa okrem analytického výpočtu použije aj matematické modelovanie metódou konečných prvkov.
Získané výsledky budú porovnané s reálne nameranými údajmi z gotechnického monitoringu.
  
Rozsah práce:100 strán
  
Dátum zadania:09. 09. 2013
  
Dátum odovzdania:30. 06. 2019Ing. Peter Mušec
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
garant študijného programu