Oct 20, 2020   11:22 p.m. Vendelín
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Mušec, PhD. – FCE D-TKeIS4 ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra geotechniky
 
Stavebná fakulta
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Ing. Peter Mušec
Študijný program:
teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
Študijný odbor:5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Evidenčné číslo:
SvF-10935-4334
ID študenta:
4334
Vedúci práce:
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Miesto vypracovania:
Katedra geotechniky
 
 
Názov práce:
Analýza metód zlepšenia podložia násypov pri výstavbe ciest a diaľnic
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Cieľom dizertačnej práce je analyzovať vybrané metódy zlepšovania stlačiteľného podložia násypov pri výstavbe líniových stavieb na Slovensku. Pre analýzu budú vybrané dve z najčastejšie používaných metód zlepšovania, štrkové piliere a priečne rebrá. Pre vybraný profil sa posúdi zlepšenie podložia aj inovatívnou metódou zlepšovania použitím tuhých inklúzií
Na analýzu sadania podložia násypu a časového priebehu konsolidácie sa okrem analytického výpočtu použije aj matematické modelovanie metódou konečných prvkov.
Získané výsledky budú porovnané s reálne nameranými údajmi z gotechnického monitoringu.
 
 
Rozsah práce:100 strán
 
 
Dátum zadania:
09. 09. 2013
 
 
Dátum odovzdania:
30. 06. 2019



Ing. Peter Mušec
riešiteľ
 
 
 
 
doc. Ing. Ivan Slávik, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Ján Brodniansky, PhD.
garant študijného programu