Nov 17, 2019   10:39 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Lukáš Gyalog – FME I-VET-VET den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Lukáš Gyalog
Študijný program:výrobná a environmentálna technika
Študijný odbor:5.2.50. výrobná technika
Evidenčné číslo:SjF-20736-65689
ID študenta:65689
Vedúci práce:doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Miesto vypracovania:ÚSETM
  
Názov práce:Počítačová podpora pri návrhu a realizácii súčiastky
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Prehľad súčasného stavu počítačovej podpory v strojárstve
2. Konkrétna aplikácia počítačovej podpory pri návrhu a realizácii súčiastky
3. Príprava CNC programu pre vybranú súčiastku
4. Porovnanie presnosti výroby súčiastok
5. Záver
  
Rozsah práce:60 - 80 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2015Ing. Lukáš Gyalog
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.
garant študijného programu