Apr 6, 2020   2:11 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Mgr. Attila Pálfy – FME I-STAM comb [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav technológií a materiálov
 Strojnícka fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Mgr. Attila Pálfy
Študijný program:strojárske technológie a materiály
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:SjF-5254-69895
ID študenta:69895
Vedúci práce:prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Miesto vypracovania:UTM SjF STU
  
Názov práce:Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) stavebnej konštrukcie vyrobenej z ocele S235
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1. Charakteristika a zvariteľnosť konštrukčných ocelí triedy S 235
2. Technológie ručného oblúkového zvárania taviacou sa elektródou - princíp, parametre, technické vybavenie
3. Návrh predbežného postupu zvárania
4. Hodnotenie kvality skúšobných vzoriek (WPQR)
5. Zhodnotenie dosiahnutých výsledkov, návrh a rozsah platnosti WPS
  
Rozsah práce:60
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:08. 06. 2015Ing. Mgr. Attila Pálfy
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
garant študijného programu