11. 12. 2019  22:37 Hilda
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Ivan Červeňanský, PhD. – FCHPT I-CHEI pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Ivan Červeňanský
Študijný program:chemické inžinierstvo
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-5433-44034
ID študenta:44034
Vedúci práce:prof. Ing. Jozef Markoš, DrSc.
Konzultant:Ing. Mário Mihaľ, PhD.
Miesto vypracovania:OCHBI ÚCHEI FCHPT STUBA v Bratislave
  
Názov práce:Matematické a experimentálne modelovanie výroby prírodných aróm
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je matematické modelovanie systému bioreaktor - membránová separácia - adsorpcia a porovnanie modelu s experimentom.
  
Literatúra:
  1. SEADER, J D. -- HENLEY, E. Separation Process Principles. USA: John Wiley and Sons, 2006. 756 s. ISBN 978-0-471-46480-8.
  2. MARKOŠ, J. -- LABOVSKÁ, Z. Reaktorové inžinierstvo I. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013. 325 s. ISBN 978-80-227-4056-2.
  3. FOGLER, H S. Elements of Chemical Reaction Engineering. New York: Prentice Hall PTR, 2001. 959 s. ISBN 0-13-531708-8.
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2015Ing. Ivan Červeňanský, PhD.
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.
garant študijného programu