Apr 6, 2020   2:43 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Veronika Tanyasi – FCFT I-PSP-POFO den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Veronika Tanyasi
Študijný program:prírodné a syntetické polyméry
Študijný odbor: chemické inžinierstvo a technológie
Evidenčné číslo:FCHPT-13576-68643
ID študenta:68643
Vedúci práce:doc. Ing. Milena Reháková, PhD.
Konzultant:Ing. Tatiana Dugovičová
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Skúmanie pravosti záznamových prostriedkov v dokumentoch
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:V znaleckej činnosti je problematika skúmania pravosti záznamových prostriedkov, nachádzajúcich sa na sporných dokumentoch, založená na vizuálnom a mikroskopickom skúmaní sporných záznamov (napr. odtlačku pečiatky) a jeho porovnávaní s originálnymi záznamami. V diplomovej práci sa využijú spektroskopické metódy a obrazová analýza grafického záznamu na rozlíšenie záznamových prostriedkov rovnakého druhu. Bude sa sledovať vplyv starnutia na pôvodné grafické záznamy, ako aj vplyv podložky na kvalitu záznamu. Práca sa bude vykonávať v spolupráci s Kriminalistickým a expertíznym ústavom Policajného zboru SR.
  
Rozsah práce:60 strán
  
Dátum zadania:16. 02. 2015
  
Dátum odovzdania:24. 05. 2015Ing. Veronika Tanyasi
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
garant študijného programu