15. 7. 2020  4:39 Henrich
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Slávka Šalatová – SvF I-TZB den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
 
    Názov práce anglicky
 
    Pedagogický vedúci

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technických zariadení budov
 
Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Bc. Slávka Šalatová
Študijný program:
technické zariadenia budov
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-5366-67683
ID študenta:
67683
Vedúci práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Konzultant:
Ing. Mária Kurčová, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
 Návrh variantov zdroja tepla v bytovom dome
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Diplomová práca rieši návrh variantov zdroja tepla - plynovej kotolne v bytovom dome z hľadiska energetického, ekonomického a ekologického.Varianty kotlov budú zamerané na využitie kondenzačnej techniky, ktoré pokryjú potrebu tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody pre hygienické účely.Návrh a výpočet kotlov bude doplnený o ostatné príslušenstvo plynovej kotolne. Najoptimálnejší variant bude spracovaný do projektovej dokumentácie na úrovni realizačného projektu.

1. Tepelná bilancia bytového domu
2. Návrh variant druhu zdroja tepla - plynová kotolňa s kondenzačnými
   kotlami
3. Posúdenie návrhov a voľba najoptimálnejšieho variantu
4. Návrh dispozičného riešenia plynovej kotolne
5. Návrh a výpočet príslušenstva kotolne
6. Schéma zapojenia zdroja tepla
7. Technická správa
8. Projektová dokumentácia na úrovni realizačného projektu

Forma odovzdania záverečnej diplomovej práce:
Výpočtová a textová časť: 1 x originál v pevnej väzbe,formát A4.
Výkresová dokumentácia: na pauzovacom alebo nepriehľadnom bielom papieri ako originál uložený v tube s rozpiskou.
Špeciálny seminár: 1 x originál v pevnej väzbe, formát A4.
  
Rozsah práce:
min. 30 strán
 
 
Literatúra:
  1. LULKOVIČOVÁ, O. -- KONÍK, J. Energetické požiadavky na systémy výroby tepla a účinnosti týchto systémov. TZB Haustechnik, s. 22--24. ISSN 1210-356X.
  2. DAHLSVEEN, T. -- PETRÁŠ, D. -- CHMÚRNY, I. -- SMOLA, A. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- FÜRI, B. -- KONKOĽ, R. Energetický audit a certifikácia budov. Bratislava : Jaga Group, 2008. 163 s. ISBN 978-80-8076-063-2.
  3. LULKOVIČOVÁ, O. Kontrola kotlov a vykurovacích sústav. In Vytápění 2009. 20.konference: Sborník přednášek z konference.Třeboň,2009. Praha : Společnost pro techniku prostředí, 2009, s. 23--27. ISBN 978-80-02-02136-0.
  4. LULKOVIČOVÁ, O. Progresívne zdroje tepla. In Dom na 3E : Energeticky úsporný - Energeticky bezpečný - Ekonomicky efektívny. Bratislava: Eurostav, 2013, s. 62--70. ISBN 978-80-89228-36-2.
  5. PETRÁŠ, D. -- LULKOVIČOVÁ, O. -- TAKÁCS, J. -- BAŠTA, J. -- KABELE, K. Vykurovanie rodinných a bytových domov. Bratislava : Jaga, 2005. 246 s. ISBN 80-8076-012-8.
  6. LULKOVIČOVÁ, O. -- PETRÁŠ, D. -- BAŠTA, J. -- JELÍNEK, V. -- KABÁT, V. Zdroje tepla a domové kotolne. Bratislava : Jaga, 2004. 223 s. ISBN 80-8076-001-2.
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
21. 05. 2015Ing. Slávka Šalatová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
garant študijného programu