Apr 7, 2020   12:30 p.m. Zoltán
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Dideková, PhD. – FEEIT D-KYB ext [year 5]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
     Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav robotiky a kybernetiky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Ing. Zuzana Dideková
Študijný program:Kybernetika
Študijný odbor: kybernetika
Evidenčné číslo:FEI-10837-11822
ID študenta:11822
Vedúci práce:prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav automobilovej mechatroniky
  
Názov práce:Hybridné inteligentné metódy modelovania a riadenia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom dizertačnej práce je návrh hybridných inteligentných regulátorov pre riadenie nelineárnych spojitých dynamických systémov pomocou fuzzy, neuro, neuro-fuzzy a genetických metód a algoritmov.

Uvedené úlohy sú sformulované v nasledujúcich tézach:

1. Návrh metód identifikácie modelov nelineárnych dynamických systémov pomocou neuro,fuzzy alebo neuro-fuzzy prístupov.
2. Návrh inteligentných neuro, fuzzy alebo neuro-fuzzy regulátorov pre nelineárne dynamické systémy pomocou genetických algoritmov.
4. Aplikácia a testovanie navrhnutých hybridných inteligentných prístupov modelovania a riadenia nelineárnych dynamických systémov na fyzikálnych modeloch procesov.
  
Dátum zadania:04. 03. 2014
  
Dátum odovzdania:30. 11. 2018Ing. Zuzana Dideková
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.
garant študijného programu