May 25, 2020   8:08 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Róberta Schmidtová – MTF B-PPT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Róberta Schmidtová
Študijný program:
počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:
MTF-5290-73360
ID študenta:73360
Vedúci práce:
Ing. Ján Milde
Miesto vypracovania:
MTF STU so sídlom v Trnave
 
 
Názov práce:
Návrh a výroba vybranej súčiastky pomocou CAD softvéra a 3D tlačiarne
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1 Štúdium literatúry z danej oblasti
2 Návrh vybranej súčiastky pomocou CAD softvéra
3 Výroba vybranej súčiastky pomocou technológie Rapid Prototyping
  
Dátum zadania:
13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2017Ing. Róberta Schmidtová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
vedúci pracoviska
 
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
garant študijného programu