Dec 7, 2019   0:52 a.m. Ambróz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Dávid Strečanský – MTF B-PPT den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav výrobných technológií
 Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Dávid Strečanský
Študijný program:počítačová podpora výrobných technológií
Študijný odbor: strojárstvo
Evidenčné číslo:MTF-5290-73487
ID študenta:73487
Vedúci práce:Ing. Vladimír Šimna, PhD.
Miesto vypracovania:MTF STU so sídlom v Trnave
  
Názov práce:Návrh upínacieho systému obrobkov pre Charmilles Robofil 310
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:1 Súčasné upínacie systémy pre elektroerozívne rezacie stroje
2 Návrh upínacieho systému
3 Technologický postup výroby vybraných komponentov upínacieho systému
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:28. 05. 2017Ing. Dávid Strečanský
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
vedúci pracoviska
 doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
garant študijného programu