Nov 12, 2019   7:26 p.m. Svätopluk
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Jozef Daxner – FIIT B-INFO4 den [term 10, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky
 Fakulta informatiky a informačných technológií
2018/2019
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Jozef Daxner
Študijný program:informatika (konverzný)
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FIIT-100241-73703
ID študenta:73703
Vedúci práce:Ing. Ján Laštinec, PhD.
  
Názov práce:Systém monitorovania bezpečnostných udalostí
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Samostatnou činnosťou v rámci predmetov Bakalársky projekt I, II vypracujte bakalársku prácu na tému, vyjadrenú vyššie uvedeným názvom tak, aby ste dosiahli tieto ciele:
Všeobecný cieľ:
Vypracovaním bakalárskej práce preukážte, ako ste si osvojili metódy a postupy riešenia väčších projektov, schopnosť samostatne riešiť zložitejšie úlohy v súlade so súčasnými metódami a postupmi študovaného odboru využívanými v príslušnej oblasti a schopnosť samostatne a tvorivo pristupovať k analýze možných riešení.
Špecifický cieľ:
Vytvorte riešenie, zodpovedúce textu zadania, ktorý je prílohou tohto zadania a bližšie opisuje tému vyjadrenú názvom. Tento opis je záväzný, má však rámcový charakter, aby vznikol dostatočný priestor pre Vašu tvorivosť.
Riaďte sa pokynmi Vášho vedúceho.
  
Rozsah práce:40
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:07. 05. 2019Bc. Jozef Daxner
študent
 
 
 
 
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.
garant študijného programu