Dec 14, 2019   2:47 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Lukáš Václavík – FEEIT B-API-MSUS den [term 6, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Václavík
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-53151
ID študenta:53151
Vedúci práce:doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav elektrotechniky FEI STU
  
Názov práce:Webová aplikácia pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť novú verziu existujúcej webovej aplikácie, ktorá slúži na demonštráciu ovládania experimentálnej aparatúry na meranie magnetizačných charakteristík feromagnetických vzoriek prostredníctvom webového prehliadača tak, aby bola jednoducho použiteľná v praxi s minimálnymi hardvérovými a softvérovými nárokmi.

Kľúčové slová: vzdialený prístup, web aplikácia, online riadenie
  
Literatúra:
  1. HOLZNER, S. JavaScript profesionálně. Praha : Mobil Media, 2003. 1071 s. ISBN 80-86593-40-1.
  2. REYNOLDS, M C. JavaScript: profesionální řešení. Brno : UNIS, 1997. 779 s. ISBN 0-7897-0789-6.
  3. YANK, K. -- ADAMS, C. Začínáme s JavaScriptem: Základy programování, webové formuláře, DOM a Ajax. Brno : Zoner Press, 2008. 333 s. ISBN 978-80-86815-94-7.
  4. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics
  5. https://www.w3.org/TR/html/
  6. http://www.lxistandard.org
  
Dátum zadania:19. 09. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2017Bc. Lukáš Václavík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu