21. 1. 2020  0:03 Vincent
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Lukáš Václavík – FEI B-API-MSUS pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav elektrotechniky
 Fakulta elektrotechniky a informatiky
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Lukáš Václavík
Študijný program:aplikovaná informatika
Študijný odbor: informatika
Evidenčné číslo:FEI-5382-53151
ID študenta:53151
Vedúci práce:doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Miesto vypracovania:Ústav elektrotechniky FEI STU
  
Názov práce:Webová aplikácia pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Cieľom práce je vytvoriť novú verziu existujúcej webovej aplikácie, ktorá slúži na demonštráciu ovládania experimentálnej aparatúry na meranie magnetizačných charakteristík feromagnetických vzoriek prostredníctvom webového prehliadača tak, aby bola jednoducho použiteľná v praxi s minimálnymi hardvérovými a softvérovými nárokmi.

Kľúčové slová: vzdialený prístup, web aplikácia, online riadenie
  
Literatúra:
  1. HOLZNER, S. JavaScript profesionálně. Praha : Mobil Media, 2003. 1071 s. ISBN 80-86593-40-1.
  2. REYNOLDS, M C. JavaScript: profesionální řešení. Brno : UNIS, 1997. 779 s. ISBN 0-7897-0789-6.
  3. YANK, K. -- ADAMS, C. Začínáme s JavaScriptem: Základy programování, webové formuláře, DOM a Ajax. Brno : Zoner Press, 2008. 333 s. ISBN 978-80-86815-94-7.
  4. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics
  5. https://www.w3.org/TR/html/
  6. http://www.lxistandard.org
  
Dátum zadania:19. 09. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2017Bc. Lukáš Václavík
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Dr. Ing. Miloš Oravec
garant študijného programu