5. 8. 2020  13:10 Hortenzia
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. David Švrčina – SvF B-PSA pres [sem 3, roč 4]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
David Švrčina
Študijný program:
pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
SvF-5352-67630
ID študenta:
67630
Vedúci práce:
Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Konzultant:
Ing. Andrea Vargová, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
  
Názov práce:
Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Projekt na realizáciu stavby

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:

Situácia M 1:200 (M 1:500),
Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50,
Poster (700 x 1000mm).

TEXTOVÁ ČASŤ:

Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania - pre typické podlažie
Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2012.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe(CD).
Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe.
Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú
odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi.
 
 
Rozsah práce:
Podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
 1. PUŠKÁR, A. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava : Jaga Group, 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.
 2. PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
 3. CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava : Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3.
 4. ADAMSKÁ, G. -- MINAROVIČOVÁ, K. -- VARGOVÁ, A. Konštrukcie pozemných stavieb I: Spodná stavba. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 181 s. ISBN 978-80-227-3054-9.
 5. FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Montované prvky: vonkajšie a vnútorné montované obklady, podhľady, podlahy a priečky. Bratislava : Jaga, 2005. 247 s. ISBN 80-8076-015-2.
 6. NEUMANN, D. a kol.: Stavebné konštrukcie I. 33. vydanie, Bratislava : Jaga, 2005. 506s. ISBN 80-8076- 017-9.
 7. NEUMANN, D.a kol.: Stavebné konštrukcie II. 32. vydanie, Bratislava : Jaga, 2006. 499s. ISBN 80-8076- 041-1.
 8. STN 01 3420 : 2008 (Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie)
 9. STN 73 43 01 Budovy na bývanie, jún 2005.
 10. STN 730540-1, STN 730540-2, STN 730540-3, júl 2012 a ostatná dostupná odborná literatúra, súčasné platné normy, katalógové a technické listy odborných firiem.
 11. Vyhláška č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáci; a iné predpisy odporúčané konzultantom bakalárskej práce.
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:14. 05. 2015Ing. David Švrčina
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu