Jul 5, 2020   6:04 a.m. Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. David Švrčina – FCE B-PSA den [term 3, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 
Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
David Švrčina
Študijný program:
pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory:
stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:
SvF-5352-67630
ID študenta:
67630
Vedúci práce:Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Konzultant:Ing. Andrea Vargová, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:
Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Projekt na realizáciu stavby

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:

Situácia M 1:200 (M 1:500),
Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M 1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50,
Poster (700 x 1000mm).

TEXTOVÁ ČASŤ:

Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania - pre typické podlažie
Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2012.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe(CD).
Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe.
Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú
odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi.
 
 
Rozsah práce:
Podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
 1. PUŠKÁR, A. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Okná, zasklené steny, dvere, brány. Bratislava : Jaga Group, 2008. 266 s. ISBN 978-80-8076-062-5.
 2. PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
 3. CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava : Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3.
 4. ADAMSKÁ, G. -- MINAROVIČOVÁ, K. -- VARGOVÁ, A. Konštrukcie pozemných stavieb I: Spodná stavba. Bratislava : STU v Bratislave, 2009. 181 s. ISBN 978-80-227-3054-9.
 5. FUČILA, J. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Montované prvky: vonkajšie a vnútorné montované obklady, podhľady, podlahy a priečky. Bratislava : Jaga, 2005. 247 s. ISBN 80-8076-015-2.
 6. NEUMANN, D. a kol.: Stavebné konštrukcie I. 33. vydanie, Bratislava : Jaga, 2005. 506s. ISBN 80-8076- 017-9.
 7. NEUMANN, D.a kol.: Stavebné konštrukcie II. 32. vydanie, Bratislava : Jaga, 2006. 499s. ISBN 80-8076- 041-1.
 8. STN 01 3420 : 2008 (Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie)
 9. STN 73 43 01 Budovy na bývanie, jún 2005.
 10. STN 730540-1, STN 730540-2, STN 730540-3, júl 2012 a ostatná dostupná odborná literatúra, súčasné platné normy, katalógové a technické listy odborných firiem.
 11. Vyhláška č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientáci; a iné predpisy odporúčané konzultantom bakalárskej práce.
  
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
14. 05. 2015Ing. David Švrčina
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu