Oct 23, 2020   0:00 a.m. Alojza
Academic information system

Final thesis assignment form – Andrej Miklánek – FCE B-STOP den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
 
    Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra dopravných stavieb
 Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Andrej Miklánek
Študijný program:
stavby na tvorbu a ochranu prostredia
Študijné odbory:
5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo
Evidenčné číslo:SvF-100066-9620
ID študenta:
9620
Vedúci práce:prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Konzultant:Ing. Vladimír Kapusta, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislave
 
 
Názov práce:
Požiadavky na riešenie parkovania v centre mesta
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:Na základe dostupných podkladov a vlastného zberu údajov o súčasnom stave parkovania vo vybranej lokalite centra mesta, analyzujte priestorové požiadavky na parkovanie a odstavovanie vozidiel. Vyhodnotené údaje porovnajte s normovými parametrami a výsledky zhodnoťte z hľadiska požiadaviek životného prostredia. Záverečná práca bude vypracovaná formou textovej správy s potrebnými prílohami, vrátane fotodokumentácie a potrebných schém.
 
 
Literatúra:
  1. ĎURČANSKÁ, D. -- BEZÁK, B. -- GAVULOVÁ, A. -- MAHDALOVÁ, I. -- RADIMSKÝ, M. -- ŘEZÁČ, M. -- SMĚLÝ, M. Mestské komunikácie: zásady navrhovania. Žilina : Žilinská univerzita, 2011. 328 s. ISBN 978-80-554-0303-8.
  2. Dopravnoplánovacia a územnoplánovacia dokumentácia pre danú lokalitu
  3. Platné technické normy a predpisy
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:14. 05. 2015Andrej Miklánek
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
garant študijného programu