Jan 28, 2020   5:30 a.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Nikola Roháčová – FCE B-PSA den [term 6, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra architektúry
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Nikola Roháčová
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-55072
ID študenta:55072
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Konzultant:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Miesto vypracovania:STU SvF Bratislava
  
Názov práce:Prieluka v mestskej zástavbe
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom riešenia je navrhnúť zástavbu do prieluky v centrálnej mestskej zóne v Prešove. V návrhu je nutné rešpektovať regulatívy územného plánu mesta. Objekt bude navrhnutý pre potreby architektonického štúdia. Na 1.NP navrhnúť výstavnú a prezentačnú miestnosť pre architektonické návrhy, na ďalších podlažiach pracovné priestory projektovej kancelárie. V rámci možností treba riešiť parkovanie priamo na pozemku.

Grafickú časť Bakalárskej práce spracujte na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie – časť architektúra a vybranú časť
(1 pôdorys, 1 rez a 2 architektonicko – konštrukčné detaily) na úrovni realizačného projektu stavby.

Rozsah spracovania
A. Textová časť
Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie bakalárskych prác, doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu.
B. Grafická časť
B.01 Portfólio, formát A3
01.1 titulná strana
01.2 úvodná strana
01.3 formulár zadania bakalárskej práce
01.4 obsah a strany bakalárskej práce
01.5 anotácia v slovenčine a v angličtine
01.6 sprievodná správa, súhrnná technická správa a technická správa
01.7 zmenšená kompletná grafická dokumentácia na formát A3. (Architektonická časť, konštrukčná časť, detaily)
B.02 Konštrukčná časť M 1:50 a detaily M 1:10 (M 1:20) vytlačené v predpísanej mierke v ČB grafike.
B.03 Poster 700 x 1000 mm,
C. Hmotovo-priestorový model (voliteľne architektonický model).

Architektonická časť
- analýza územia
- filozofia a koncept riešenia
- širšie vzťahy (M 1:1000)
- architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku
- všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami
- vizualizácie
Konštrukčná časť
- 1 pôdorys v M 1:50
- 1 rez v M 1:50
- 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20)

Forma spracovania
A. Textová časť
Textová časť bude spracovaná vo formáte A4, zviazaná do pevnej väzby v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie záverečných prác, s vloženým CD s grafickou a textovou časťou v *.PDF formáte.
B. Grafická časť
Portfólio záverečnej práce bude spracované vo formáte A3 na ležato, zviazané vľavo. Portfólio bude spracované v zmysle pokynov Katedry architektúry.
Konštrukčná časť a detaily budú vytlačené v predpísaných mierkach, poskladané na formát A4, odovzdané v obálke s rozpiskou. Poster bude odovzdaný bez tuby.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. NEUFERT, E. Neufert,E Bau- Entwurfslehre. Berlin: Verlág, 2000. 300 s.
  2. MIKOLAI, I. -- OLBŘÍMEK, J. Požiarna bezpečnosť stavieb: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 147 s. ISBN 80-227-1185-3.
  3. Časopisy a odborná literatúra s prílsušnou tématikou.
  4. STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
  5. VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
  6. VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
  7. ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
  8. ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Nikola Roháčová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu