25. 2. 2020  23:18 Frederik
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Nikola Roháčová – SvF B-PSA den [sem 6, roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra architektúry
 Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Nikola Roháčová
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-55072
ID študenta:55072
Vedúci práce:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Konzultant:Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
Miesto vypracovania:STU SvF Bratislava
  
Názov práce:Prieluka v mestskej zástavbe
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Predmetom riešenia je navrhnúť zástavbu do prieluky v centrálnej mestskej zóne v Prešove. V návrhu je nutné rešpektovať regulatívy územného plánu mesta. Objekt bude navrhnutý pre potreby architektonického štúdia. Na 1.NP navrhnúť výstavnú a prezentačnú miestnosť pre architektonické návrhy, na ďalších podlažiach pracovné priestory projektovej kancelárie. V rámci možností treba riešiť parkovanie priamo na pozemku.

Grafickú časť Bakalárskej práce spracujte na úrovni dokumentácie pre územné rozhodnutie – časť architektúra a vybranú časť
(1 pôdorys, 1 rez a 2 architektonicko – konštrukčné detaily) na úrovni realizačného projektu stavby.

Rozsah spracovania
A. Textová časť
Spracovaná v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie bakalárskych prác, doplnená o prehľad riešenej problematiky a typologickú prípravu.
B. Grafická časť
B.01 Portfólio, formát A3
01.1 titulná strana
01.2 úvodná strana
01.3 formulár zadania bakalárskej práce
01.4 obsah a strany bakalárskej práce
01.5 anotácia v slovenčine a v angličtine
01.6 sprievodná správa, súhrnná technická správa a technická správa
01.7 zmenšená kompletná grafická dokumentácia na formát A3. (Architektonická časť, konštrukčná časť, detaily)
B.02 Konštrukčná časť M 1:50 a detaily M 1:10 (M 1:20) vytlačené v predpísanej mierke v ČB grafike.
B.03 Poster 700 x 1000 mm,
C. Hmotovo-priestorový model (voliteľne architektonický model).

Architektonická časť
- analýza územia
- filozofia a koncept riešenia
- širšie vzťahy (M 1:1000)
- architektonická situácia v M 1:500 (M 1:200) s návrhom využitia pozemku
- všetky pôdorysy v M 1:100 (M 1:200) vrátane strechy s legendami miestností a plošnými výmerami (m2) a so základnými kótami nosného systému a kótami celkových rozmerov, priečny a pozdĺžny rez v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami, všetky pohľady v čierno-bielom vyhotovení v M 1:100 (M 1:200) s výškovými kótami
- vizualizácie
Konštrukčná časť
- 1 pôdorys v M 1:50
- 1 rez v M 1:50
- 2 architektonicko-konštrukčné detaily v M 1:10 (M 1:20)

Forma spracovania
A. Textová časť
Textová časť bude spracovaná vo formáte A4, zviazaná do pevnej väzby v zmysle pokynov vydaných STU SvF na vypracovanie záverečných prác, s vloženým CD s grafickou a textovou časťou v *.PDF formáte.
B. Grafická časť
Portfólio záverečnej práce bude spracované vo formáte A3 na ležato, zviazané vľavo. Portfólio bude spracované v zmysle pokynov Katedry architektúry.
Konštrukčná časť a detaily budú vytlačené v predpísaných mierkach, poskladané na formát A4, odovzdané v obálke s rozpiskou. Poster bude odovzdaný bez tuby.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. NEUFERT, E. Neufert,E Bau- Entwurfslehre. Berlin: Verlág, 2000. 300 s.
  2. MIKOLAI, I. -- OLBŘÍMEK, J. Požiarna bezpečnosť stavieb: Návody na cvičenia. Bratislava : STU v Bratislave, 1999. 147 s. ISBN 80-227-1185-3.
  3. Časopisy a odborná literatúra s prílsušnou tématikou.
  4. STN a EN ISO súvisiace s riešenou problematikou
  5. VYHLÁŠKA č. 453 / 2000 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v platnom znení
  6. VYHLÁŠKA č. 532 /2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v platnom znení
  7. ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
  8. ZÁKONY a VYHLÁŠKY súvisiace s riešenou problematikou v platnom znení (www.zbierka.sk)
  
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Nikola Roháčová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. arch. Jarmila Húsenicová, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu