14. 8. 2020  7:14 Mojmír
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Bc. Miroslav Zigo – SvF B-TMS pres [sem 2, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
     Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Miroslav Zigo
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5370-42280
ID študenta:
42280
Vedúci práce:doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Konzultant:
Konzultant (KPS): Ing.arch. Katarína Minarovičová, PhD., Kozultant (Statika): Ing.Mária Bellová, PhD
Miesto vypracovania:
Stavebná fakulta STU Bratislava
 
 
Názov práce:Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis: Hydroizolácia spodnej stavby
2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
      schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
         - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
 

Zoznam odbornej literatúry:
 
 
Rozsah práce:
60 strán
 
 
Literatúra:
 1. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
 2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 3. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 4. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 5. NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
 6. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 7. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 8. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 9. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 10. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 11. Platné právne predpisy a normy STN
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:
14. 05. 2015Bc. Miroslav Zigo
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu