May 25, 2020   8:50 p.m. Urban
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Miroslav Zigo – FCE B-TMS den [term 2, year 3]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English
 
    Pedagogical supervisor

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2014/2015
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Miroslav Zigo
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor:
stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5370-42280
ID študenta:
42280
Vedúci práce:doc. Ing. Viera Somorová, PhD.
Konzultant:
Konzultant (KPS): Ing.arch. Katarína Minarovičová, PhD., Kozultant (Statika): Ing.Mária Bellová, PhD
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU Bratislava
 
 
Názov práce:Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis: Hydroizolácia spodnej stavby
2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
      schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
         - Výkres tvaru/zostavy dielcov typického podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
 

Zoznam odbornej literatúry:
 
 
Rozsah práce:
60 strán
 
 
Literatúra:
 1. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
 2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 3. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 4. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 5. NEUMANN, D. Stavebné konštukcie I. Bratislava: Jaga, 2006.
 6. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 7. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 8. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 9. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 10. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 11. Platné právne predpisy a normy STN
 
 
Dátum zadania:
16. 02. 2015
 
 
Dátum odovzdania:14. 05. 2015Bc. Miroslav Zigo
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu