Jan 28, 2020   11:58 a.m. Alfonz
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zuzana Kuchtová – IM I-SP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zuzana Kuchtová
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-9171
ID študenta:9171
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Ing. Ľubomír Jamečný, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Severozápadný rozvojový pól Bratislava – Rozvoj sídelnej štruktúry vo väzbe na priemyselnú zónu Volkswagen Slovakia
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Textová časť v rozsahu:
Úvod
Problémy praxe
Teoretické východiská pre formovanie a územný priemet tvorby clustra
Modelové príklady zo zahraničia
Developerský proces
Ciele a metodika práce
Spracovanie konceptu formovania clustra a jeho územný priemet
Riešenie modelového územia Bratislava - Lamačská Brána
Analýza automobilového clustra v modelovom území
Analýza potenciálov a limitov modelového územia
Návrh konceptu pre riešené územie
Záver a diskusia
Grafická časť v rozsahu:
Analýza širších vzťahov
Problémový výkres a analýza potenciálov
Koncept riešenia
Koncept regulácie územia
Detaily riešenia
  
Rozsah práce:podla špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:21. 03. 2016
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2016Ing. Zuzana Kuchtová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu