17. 10. 2019  5:06 Hedviga
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Ščasný – ÚM I-PP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Ščasný
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-9182
ID študenta:9182
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Ing. Ondrejička, PhD., Ing. Martin Kuruc, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Textová časť:
Úvod
Špecifikácia problematiky neformálne nástroje plánovania a možnosti využitia web-based metód
prírodných podmienok v SR a EU
Parciálne analýzy
• Definícia formálnych a neformálnych nástrojov rozvoja mesta
• Neformálne nástroje rozvoja mesta v zahraničí – príklady
• Súčasné možnosti komunikácie
• Návrh komplexného systému
• Vytvorenie architektúry web-based systému neformálnych nástrojov
• Vizualizácia prostredia systému
• Identifikácia rámca možností pre obce
• Identifikácia rámca možností pre občanov
• Návrh zmeny legislatívy
• Implementácia na vzorových príkladoch
• Oblasti v ktorých je možné systém využiť
Záver a diskusia
Grafická časť dokumentujúca riešenie v modelovom území:
Ukážky modelových riešení v prostredí GIS vrátane vizualizácií mapových podkladov
Detaily riešenia
  
Rozsah práce:podľa špecifikacie zadania
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2016Ing. Peter Ščasný
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu