20. 10. 2020  11:13 Vendelín
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Peter Ščasný – ÚM I-PP pres [sem 4, roč 2]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
     Název práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:
Bc. Peter Ščasný
Študijný program:
priestorové plánovanie
Študijný odbor:5.1.2. priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-9182
ID študenta:
9182
Vedúci práce:
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Ing. Ondrejička, PhD., Ing. Martin Kuruc, PhD.
Miesto vypracovania:
Bratislava
 
 
Názov práce:
Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
 
 
Špecifikácia zadania:
Textová časť:
Úvod
Špecifikácia problematiky neformálne nástroje plánovania a možnosti využitia web-based metód
prírodných podmienok v SR a EU
Parciálne analýzy
• Definícia formálnych a neformálnych nástrojov rozvoja mesta
• Neformálne nástroje rozvoja mesta v zahraničí – príklady
• Súčasné možnosti komunikácie
• Návrh komplexného systému
• Vytvorenie architektúry web-based systému neformálnych nástrojov
• Vizualizácia prostredia systému
• Identifikácia rámca možností pre obce
• Identifikácia rámca možností pre občanov
• Návrh zmeny legislatívy
• Implementácia na vzorových príkladoch
• Oblasti v ktorých je možné systém využiť
Záver a diskusia
Grafická časť dokumentujúca riešenie v modelovom území:
Ukážky modelových riešení v prostredí GIS vrátane vizualizácií mapových podkladov
Detaily riešenia
 
 
Rozsah práce:
podľa špecifikacie zadania
 
 
Dátum zadania:
15. 02. 2016
 
 
Dátum odovzdania:
13. 05. 2016Ing. Peter Ščasný
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 
prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu