Oct 23, 2019   9:15 a.m. Alojza
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Peter Ščasný – IM I-SP den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autor práce:Bc. Peter Ščasný
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-9182
ID študenta:9182
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Ing. Ondrejička, PhD., Ing. Martin Kuruc, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Neformálne nástroje plánovania rozvoja mesta s dôrazom na web-based metódy
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Textová časť:
Úvod
Špecifikácia problematiky neformálne nástroje plánovania a možnosti využitia web-based metód
prírodných podmienok v SR a EU
Parciálne analýzy
• Definícia formálnych a neformálnych nástrojov rozvoja mesta
• Neformálne nástroje rozvoja mesta v zahraničí – príklady
• Súčasné možnosti komunikácie
• Návrh komplexného systému
• Vytvorenie architektúry web-based systému neformálnych nástrojov
• Vizualizácia prostredia systému
• Identifikácia rámca možností pre obce
• Identifikácia rámca možností pre občanov
• Návrh zmeny legislatívy
• Implementácia na vzorových príkladoch
• Oblasti v ktorých je možné systém využiť
Záver a diskusia
Grafická časť dokumentujúca riešenie v modelovom území:
Ukážky modelových riešení v prostredí GIS vrátane vizualizácií mapových podkladov
Detaily riešenia
  
Rozsah práce:podľa špecifikacie zadania
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2016Ing. Peter Ščasný
študent
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu