20. 10. 2019  10:50 Vendelín
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Ing. Alžbeta Šidová – ÚM I-PP den [sem 4, roč 2]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

Zadanie záverečnej práce nie je kompletné. Chýbajú nasledujúce povinné položky:
     Názov práce anglicky

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav manažmentu STU
 Ústav manažmentu STU
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Alžbeta Šidová
Študijný program:priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Evidenčné číslo:ÚM-13581-9183
ID študenta:9183
Vedúci práce:prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Konzultant:Ing. Ondrejička, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava/Okresy Malacky a Senica
  
Názov práce:Ekokoridory a líniové dopravné stavby
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Textová časť:
Úvod
Špecifikácia problematiky ekokoridorov a líniových dopravných stavieb
Analýza prírodných podmienok a analýza prirodzených migračných tendencií v širšom území navrhovaného ekokoridoru
Parciálne analýzy referenčného územia pre fungovanie ekokoridoru – územná komplexná analýza
Kategorizácia nástrojov riešenia konfliktu: ekokoridory verzus líniové dopravné stavby (inštitucionálne prostredie, ekologické opatrenia, technické opatrenia, opatrenia využívané v zahraničí)
Definovanie cieľov a metodického postupu práce
Kritické zhodnotenie nástrojov na riešenie konfliktu: ekokoridory verzus líniové dopravné stavby
Koncept manažmentu ekokoridorov v priestorovom plánovaní
Riešenie pre modelové územie Záhorie
Aplikácia konceptu manažmentu ekokoridorov na modelové územie Záhorie
Záver a diskusia
Grafická časť dokumentujúca riešenie v modelovom území:
Mapa širších vzťahov
Problémový výkres
Koncept riešenia
Koncept regulácie územia
Detaily riešenia
  
Rozsah práce:podla špecifikácie zadania
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:13. 05. 2016Ing. Alžbeta Šidová
študentka
 
 
 
 
doc. Ing. Marián Zajko, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
garant študijného programu