9. 12. 2019  0:33 Izabela
Akademický informačný systém

Zadanie záverečnej práce – Mgr. Zsófia Csáky – FCHPT D-BICH den [roč 4]


Aplikácia umožňuje zobraziť náhľad zadania záverečnej práce. Zobrazenie je iba informatívne a nezodpovedá tlačenému výstupu.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav biochémie a mikrobiológie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
2018/2019
 
 

 
ZADANIE DIZERTAČNEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Mgr. Zsófia Csáky
Študijný program:biochémia
Študijný odbor:4.1.22. biochémia
Evidenčné číslo:FCHPT-19982-75617
ID študenta:75617
Vedúci práce:RNDr. Ivan Hapala, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia:Centrum biovied Slovenskej akadémie vied
Miesto vypracovania:Ústav biochémie a genetiky živočíchov CGv SAV Bratislava
  
Názov práce:Lipidové partikuly a akumulácia skvalénu v kvasinkách
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Lipidové partikuly (LP) sú dynamické organely prítomné u všetkých taxonomických skupín, ktoré majú v rôznych typoch buniek špecifické funkcie. Okrem uskladňovanie lipidov ako zdroja energie alebo stavebných zložiek membrán sa zúčastňujú v metabolizme lipidov, podieľajú sa na vnútrobunkovom transporte lipidov a proteínov, a zúčastňujú sa na ochrane buniek pred cytotoxickými účinkami akumulovaných lipidov a hydrofóbnych proteínov. Význam LP v bunkovom metabolizme je naznačený aj ich fyzickými a funkčnými interakciami s vnútrobunkovými organelami. Projekt dizertačnej práce sa zaoberá úlohou LP v akumulácii skvalénu v kvasnkách. S využitím moderných biochemických,molekulárno-biologických a zobrazovacích metód budú na kvasinke Saccharomyces cerevisiae študované hlavne faktory ovplyvňujúce akumuláciu biotechnologicky zaujímavého lipidu skvalénu, úlohy skvalénu pri formovaní LP a mechanizmov lipotoxicity skvalénu v kvasinkových mutantoch s narušenou biogenézou LP.
  
Dátum zadania:19. 08. 2014
  
Dátum odovzdania:31. 05. 2019Mgr. Zsófia Csáky
riešiteľka
 
 
 
 
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
garant študijného programu