Aug 18, 2019   1:31 a.m. Elena, Helena
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Emese Sáhaová – FCE B-PSA den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Emese Sáhaová
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory:5.1.4. pozemné stavby, 5.1.1. architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-75648
ID študenta:75648
Vedúci práce:doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Miesto vypracovania:Bratislava
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Špecifikácia zadania:
  
  Projekt na realizáciu stavby

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:

Situácia M 1:200, (M 1:500)
Pôdorys 1.PP, 1. NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny (schodiskom) a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah-veľkosť formátu 2xA2 až A1) M 1:20 až M
1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50
Poster (700 x 1000mm)

TEXTOVÁ ČASŤ:

Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre
typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania - pre
typické podlažie
Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-
2:2012.

FORMA ODOVZDANIA ZÁVEREČNEJ BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej
väzbe a jedenkrát v elektronickej forme. Grafická časť sa odovzdá
jedenkrát na papieri a jedenkrát v elektronickej forme.
  
Rozsah práce:podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
  1. Chmúrny, I. Tepelná ochrana budov, Bratislava, Jaga, 2003
  2. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie I., Bratislava, Jaga, 2005
  3. Neumann, D. a kol.: Stavebné konštrukcie II., Bratislava, Jaga, 2006
  4. Puškár, A., Řehák, I., Fučila, J., Vavrovič, B.: Obvodové plášte budov: Fasády, Bratislava, Jaga, 2002
  5. STN 73 054-1, STN 73 0540-2, STN 73 0540-3, ostatná dostupná odborná literatúra, platné STN katalógové a technické listy odborných firiem
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2018Bc. Emese Sáhaová
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu