29. 10. 2020  3:11 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Zadání závěrečné práce – Ing. Miriama Martinčeková – SvF B-TMS pres [sem 6, roč 3]


Aplikace umožňuje zobrazit náhled zadání závěrečné práce. Zobrazení je pouze informativní a neodpovídá tiskovému výstupu.

Zadání závěrečné práce není kompletní. Chybí následující povinné položky:
 
    Název práce anglicky
 
    Pedagogický vedoucí

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 
Stavebná fakulta
2016/2017
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autorka práce:
Miriama Martinčeková
Študijný program:
technológie a manažérstvo stavieb
Študijný odbor:
5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:
SvF-5370-75663
ID študenta:
75663
Vedúci práce:
Ing. Jaroslav Piatka, PhD.
Konzultant:
Ing.Lucia Maňková,PhD. (KPS),Ing. Andrej Bartók,PhD. (statika)
Miesto vypracovania:Stavebná fakulta STU v Bratislave
 
 
Názov práce:Bytový dom
 
 
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:
slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:
1. Technológia stavieb:
1.1 Projekt organizácie výstavby
     - Technická správa k POV
     - Situácia k projektu organizácie výstavby
1.2 Časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby
1.3 Technologický predpis pre realizáciu interiérovej dekoračnej omietky bytového domu vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1 (poster)
2. Konštrukcie pozemných stavieb
2.1 Situácia a technická správa
2.2 Tematický konštrukčný celok (3 detaily)
2.3 Pôdorys typického a 1. nadzemného podlažia, priečny rez
    schodišťom, 1 pohľad
3. Statika
    3.1 Betónové konštrukcie:
     - Výkres tvaru/zostavy dielcov podzemného podlažia
     - Statický výpočet s výkresom výstuže vybraného nosného prvku
     - Technická správa statiky
alternatíva:
3.2 Kovové a drevené konštrukcie:
     - Návrh nosného systému strešnej konštrukcie (pôdorys a rez krovu)
     - Technická správa statiky
 
 
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
 
 
Literatúra:
 1. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
 2. NEUMANN, D. Savebné konštrukcie I. Bratislava: Jaga, 2005.
 3. SANDANUS, J. -- SÓGEL, K. Drevené konštrukcie – príklady . Bratislava: ES STU , 2010. ISBN 978-80-227-3331-1.
 4. BILČÍK, J. -- FILLO, Ľ. -- BENKO, V. -- HALVONIK, J. Betónové konštrukcie: Navrhovanie podľa STN EN 1992-1-1. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2008. 374 s. ISBN 978-80-227-2940-6.
 5. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb: Hrubá stavba. Bratislava : Jaga, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
 6. NEUMANN, D. -- WEINBRENNER, U. -- HESTERMANN, U. -- RONGEN, L. Stavebné konštrukcie II.: Frick/Knöll 2. Bratislava : Jaga, 2006. 499 s. ISBN 80-8076-035-7.
 7. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
 8. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 2.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 92 s. ISBN 978-80-227-2862-1.
 9. Platné právne predpisy a STN.
 10. GAŠPARÍK, J. Výstavba objektov a stavieb 1.časť. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 71 s. ISBN 978-80-227-2843-0.
 11. JURÍČEK, I. Konštrukcie budov z monolitického betónu. Bratislava: Eurostav, 2005.
 
 
Dátum zadania:13. 02. 2017
  
Dátum odovzdania:11. 05. 2017Ing. Miriama Martinčeková
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu