Apr 6, 2020   1:50 p.m. Irena
Academic information system

Final thesis assignment form – Bc. Martin Ferianc – FCE B-PSA den [term 8, year 4]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra konštrukcií pozemných stavieb
 Stavebná fakulta
2017/2018
 
 

 
ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Autor práce:Martin Ferianc
Študijný program:pozemné stavby a architektúra
Študijné odbory: stavebníctvo, architektúra a urbanizmus
Evidenčné číslo:SvF-5352-75705
ID študenta:75705
Vedúci práce:doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Miesto vypracovania:STU SvF Bratislava
  
Názov práce:Bytový dom
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

ARCHITEKTÚRA A KONŠTRUKCIE

GRAFICKÁ ČASŤ:
Situácia M 1:200, (M 1:500),
Pôdorys 1.PP, 1.NP a typického podlažia M 1:50,
Rez priečny a pozdĺžny M 1:50,
Pohľad M 1:50,
Vybrané detaily (rozsah - veľkosť formátu 2 x A2 až A1) M 1:20 až M 1:1,
Výkres tvaru vybraného podlažia M 1:50,
Poster (700 x 1000 mm).

TEXTOVÁ ČASŤ:
Technická správa,
Výpis stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov - pre typické podlažie
Výpis stavebných úprav zdravotnej techniky a vykurovania - pre typické podlažie
Tepelnotechnický posudok minimálne v rozsahu podľa STN 73 0540-2:2012

FORMA ODOVZDANIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE:
Záverečná práca bude odovzdaná v tlačenej a elektronickej podobe(CD).
Písomná časť práce sa odovzdá jedenkrát zviazaná v pevnej väzbe.
Grafická časť sa odovzdá jedenkrát poskladaná do formátu A4 a poster v rolke. Obe časti formátu A4 budú odovzdané v spisových doskách so šnúrkami s identifikačnými údajmi.
  
Rozsah práce:Podľa špecifikácie zadania
  
Literatúra:
 1. CHMÚRNY, I. Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga, 2003. 214 s. ISBN 80-88905-27-3.
 2. NEUMANN, D. a kol.: Stavebné konštrukcie I. 33. vydanie, Bratislava : Jaga, 2005. 506s. ISBN 80-8076-017-9.
 3. NEUMANN, D.a kol.: Stavebné konštrukcie II. 32. vydanie, Bratislava : Jaga, 2006. 499s. ISBN 80-8076-041-1.
 4. PUŠKÁR, A. -- ŘEHÁK, I. -- FUČILA, J. -- VAVROVIČ, B. Obvodové plášte budov : Fasády. Bratislava: Jaga, 2002. 311 s. ISBN 80-88905-72-9.
 5. STN 01 3420 : 2008 (Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie)
 6. STN 73 0540-1, STN 73 0540-2, STN 73 0540-3, a ostatná dostupná odborná literatúra, platné normy katalógové a technické listy odborných firiem
 7. STN 73 1901 : 2005 Navrhovanie striech
 8. STN 73 4130 : 1985 Schodištia a šikmé rampy. Základné ustanovenia
 9. STN 73 4301 : 2005, STN 73 4301 Z1 : 2008 (Budovy na bývanie)
 10. STN 74 3305 : 2014 Ochranné zábradlia
 11. Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
  
Dátum zadania:12. 02. 2018
  
Dátum odovzdania:03. 05. 2018Bc. Martin Ferianc
študent
 
 
 
 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
garant študijného programu