Aug 17, 2019   4:39 p.m. Milica
Academic information system

Final thesis assignment form – Ing. Zita Hlubocká – FCE I-TS den [term 4, year 2]


This application helps you to display preview of the assignment of the final thesis. Preview is for information only and need not correspond to the print output.

Assignment form of the final thesis is incomplete. The following mandatory items have not been filled in:
     Thesis title in English

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra technológie stavieb
 Stavebná fakulta
2015/2016
 
 

 
ZADANIE DIPLOMOVEJ PRÁCE

 

Autorka práce:Bc. Zita Hlubocká
Študijný program:technológia stavieb
Študijný odbor:5.2.8. stavebníctvo
Evidenčné číslo:SvF-13410-7600
ID študenta:7600
Vedúci práce:doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
  
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu
  
Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje:slovenský jazyk
  
Špecifikácia zadania:Vypracujte stavebno-technologický projekt realizačný pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu:

1. Projekt zariadenia staveniska
1.1 Technická správa k zariadeniu staveniska
- identifikačné údaje
- charakteristika staveniska
- charakteristika stavby
- postup výstavby
- zariadenia staveniska
- ochrana životného prostredia pri výstavbe
- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
- požiarna ochrana staveniska
- termínové podmienky realizácie stavby
1.2 Situácia zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacie práce
1.3 Variantný návrh montážnych prostriedkov

2. Časový plán výstavby
2.1 Technická správa k časovému plánu výstavby
2.2 Časový plán výstavby vo forme harmonogramu
2.3 Histogram pracovníkov

3. Technologický predpis pre výrobu podlahy garáže vrátane grafickej interpretácie vo formáte A1(poster)
  
Literatúra:
  1. JURÍČEK, I. -- BAJZA, A. -- CESNAK, J. Konštrukcie budov z monolitického betónu: Technické parametre - konštrukčné systémy - komponenty systémov - realizačné firmy - dodávatelia. Bratislava : Eurostav, 2005. 155 s. ISBN 80-969024-2-3.
  2. JURÍČEK, I. Technológia pozemných stavieb. Hrubá stavba. Bratislava: Jaga group, v.o.s. Bratislava, 2001. 167 s. ISBN 80-88905-29-X.
  3. Fickuliak, I. -- Gašparík, J. -- Makýš, P. -- Búciová, M. -- Hulínová, Z. -- Talian, J.: Výstavba objektov a stavieb. Bratislava: ES STU, 2004.
  4. MAKÝŠ, O. -- MAKÝŠ, P. Projekt organizácie výstavby: Technologický projekt. Bratislava : STU v Bratislave, 2005. 203 s. ISBN 80-227-2265-0.
  5. SVOBODA, P. -- DOLEŽAL, J. Průmyslové podlahy a podlahy v objektech pozemních staveb. Bratislava : Jaga, 2007. 111 s. ISBN 978-80-8076-054-0.
  
Dátum zadania:15. 02. 2016
  
Dátum odovzdania:19. 05. 2016Ing. Zita Hlubocká
študentka
 
 
 
 
prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
vedúci pracoviska
 prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
garant študijného programu